Ochrana vášho súkromia

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť Centrum environmentálnych služieb, s. r. o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), IČO: 35820551, so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. Spoločnosť je od 21. septembra 2001 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vložka č. 24949/B. Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákonom o ochrane osobných údajov (18/2018 Z. z.). Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v najväčšej možnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané – Vy, resp. osoba, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.

Poučenie dotknutej osoby

Poučenie vysvetľuje, ako bude Prevádzkovateľ nakladať s Vašimi osobnými údajmi a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby. 

Príjemcovia osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom:

– obchodní partneri zabezpečujúci fyzické a administratívne úkony súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,

– obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,

– registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,

– orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Uchovávanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

– požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

– na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

– namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

– podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

– svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to osobne, prostredníctvom e-mailu na: cenvis@cenvis.sk, alebo poštou na adresu: Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: cenvis@cenvis.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa: Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Súbory „cookie“ na našej webovej stránke 

Naša spoločnosť môže používať na svojej webovej stránke www.cenvis.sk súbory cookies, pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok. 

Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia Vášho prehliadača ani nebudú ukladať. 

Použitie nástrojov Google Analytics a Google Remarketing 

Na stránkach www.cenvis.sk  môžu byť používané služby tretích strán, akými sú napr. spoločnosti Google Inc. Analytics a pod. Tieto služby používajú súbory cookies. Vďaka službám tretích strán je možné analyzovať návštevnosť a využívanie našej webovej stránky. Aj napriek tomu, že Vaše osobné údaje môžu byť prenášané tretím stranám do zahraničia, Vaše osobné údaje sú vždy anonymizované formou skrátenia IP adresy o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Zároveň je možné sa z takýchto analytických služieb odhlásiť a to vyjadrením nesúhlasu s použitím súborov cookies na našej webovej stránke.