Veda a výskum

Vyvíjanie, testovanie a zavádzanie nových prístupov sanácie, kombinácia tradičných fyzikálno-chemických prístupov s biologickými.

Bioremediácia

Využívanie potenciálu baktérií k degradácii kontaminantov

  • izolácia bakteriálnych kmeňov z kontaminovanej lokality
  • príprava bakteriálnych zmesných kultúr, optimalizácia degradačného procesu
  • bioremediácia in situ

Nanoremediácia

Redukcia kontaminantov pomocou nanoželeza

  • degradácia kontaminantov syntetickými nanočasticami železa
  • príprava bionanočastíc železa z rastlinných substrátov

Elektrogeochémia

Aplikácia jednosmerného elektrického prúdu do kontaminovaných podzemných vôd

  • využívanie elektrochemických dejov pri sanácií kontaminovaných lokalít
  • simultánna aplikácia jednosmerného elektrického prúdu s nanoželezom

Ekohra na tému triedenia odpadov „mobilná aplikácia“ 

Jedným zo spôsobov ako podchytiť environmentálnu výchovu a vzdelávania detí a mládeže v téme separácie odpadov je implementovať výchovnovzdelávacie prvky v ich prirodzenom prostredí, akými sú v súčasnosti aj hry na „smartphonoch a tabletoch“. Hra na platforme zariadenia s OS Android 7.0 (Nougat, API  v. 24) a

vyššie bude fungovať na princípe správneho umiestnenia hracieho prvku (odpad) na pozíciu kontajnera suroviny ktorá odpad tvorí (napr. plastová fľaša do žltého poľa). Hra bude mať  10 levelov s narastajúcou zložitosťou. Projekt bude podporený kampaňou v online médiách s ambíciu vytvoriť zvýšený záujem o súťaženie medzi jednotlivými hráčmi a tým ich nepriamo vzdelávať v predmetnej téme. 

Predpokladaný začiatok úlohy: 11/2020 – 11/2021
Predpokladaná doba trvania: 6 mesiacov
Predpokladaná alokácia finančných prostriedkov:  25 000 Eur

Možnosti využitie ťažobného odpadu ako potencionálneho opätovného zdroja pre priemysel

Opätovné využitie haldového materiálu z hutníckej a ťažobnej činnosti v dôsledku vývoja technológii v priemysle kde pôvodný odpad možno na základe efektívnejších procesov opätovne využiť aj u pôvodcu vzniku haldovaného materiálu. Vytvorenie platformy v zmysle cirkulárnej ekonomiky (výskum, samospráva, držiteľ haldy, prieskum a bilancia, opätovné využitie aj pôvodcom resp. držiteľom) realizácia a navrhnutie novely legislatívneho rámca pre podporu na zavedenie do praxe.

Predpokladaný začiatok úlohy: bližšie neurčený
Predpokladaná doba trvania: 3 roky
Predpokladaná alokácia finančných prostriedkov: bližšie neurčená

Výskum možností odstránenia a degradácie dechtového znečistenia

Spracovanie znečistených materiálov a ich chemická úprava za účelom vyčistenia alebo zneškodnenia a spracovania časti materiálu a redukcie uhľovodíkových (polyaromatických) reťazcov na kratšie jednoduchšie degradovateľné medziprodukty. Následná izolácia a identifikácia bakteriálnych kmeňov so schopnosťou degradovať znečistenie. Ich namnoženie a otestovanie v laboratórnych podmienkach a pilotných experimentoch.

Predpokladaný začiatok úlohy: bližšie neurčený
Predpokladaná doba trvania: 3 roky
Predpokladaná alokácia finančných prostriedkov: bližšie neurčená

Materiálové zhodnotenie železničných podvalov 

Možnosti využitia starých železničných podvalov ako zdroj materiálu alebo ako suroviny pre iné účely. Ich materiálové zhodnotenie a možnosti preklasifikovania z nebezpečného odpadu. 

Predpokladaný začiatok úlohy: 1/2021 
Predpokladaná doba trvania: bližšie neurčená
Predpokladaná alokácia finančných prostriedkov:  bližšie neurčená

Elektrogeochemická sanácia kontaminovanej podzemnej vody 

Aplikácia jednosmerného prúdu, mobilizácia kontaminácie pomocou elektromigrácie, využívanie elektródových dejov (elektrónového transferu indukovaného elektrickým prúdom) na degradáciu chlórovaných eténov, polychlórovaných bifenylov, či ropného znečistenia.

Predpokladaný začiatok úlohy: február 2020
Predpokladaná doba trvania: 3 roky
Predpokladaná alokácia finančných prostriedkov: bližšie neurčená

Bioremediácia ropného znečistenia in situ

Izolácia a identifikácia bakteriálnych kmeňov so schopnosťou degradovať kontaminanty, príprava zmesných bakteriálnych kultúr (konzorcií), ich namnoženie a aplikácia priamo do kontaminovanej matrice (sediment, pôda, podzemná voda).

Predpokladaný začiatok úlohy: október 2019
Predpokladaná doba trvania: 3 roky
Predpokladaná alokácia finančných prostriedkov:  bližšie neurčená

Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB)

PCB sú závažné kontaminanty životného prostredia, ktorých potreba odstránenia sa vracia do povedomia v pravidelných intervaloch. Po nedávnom odhalení tisícok ton PCB uskladnených v areáli závodu Chemko Strážske a zakopaných v okolitých lesoch je nutnosť vývoja efektívnej a definitívnej metódy ich degradácie znova aktuálna. Vzhľadom na charakter kontaminácie (zmesi PCB s rôznym stupňom chlorácie) sa sľubnou javí kombinácia fyzikálno-chemických prístupov s biologickými, kedy sa najskôr molekula PCB dechlóruje, a následne štiepi pomocou mikrobiálneho metabolizmu.

Predpokladaný začiatok úlohy: júl 2020
Predpokladaná doba trvania: 
Predpokladaná alokácia finančných prostriedkov: bližšie neurčená

Výskum zhodnotenia odpadu z poľnohospodárskej výroby ako zdroja produktov pre odstraňovanie znečistenia z horninového a vodného prostredia

Extrakcia biologicky aktívnych látok – polyfenolov a im príbuzných zlúčenín z rastlinných matríc, ktoré už nemožno zhodnotiť iným spôsobom. Reakcia rastlinných extraktov s iónmi železa vedie k redukcii na Fe0, ktoré má redukčné schopnosti voči širokému spektru kontaminantov.

Predpokladaný začiatok úlohy: január 2021
Predpokladaná doba trvania: 3 roky
Predpokladaná alokácia finančných prostriedkov: bližšie neurčená

Horváthová, H., Jurkovič, Ľ., Macek, J., Tóth, R., Kravchenko, D., 2020. Nanodegradation of chlorinated hydrocarbons from groundwater in the native geological environment (laboratory batch experiment). Mineralia Slovaca 52 (2): 133-142.

Macek, J., Jurkovič, Ľ., Malý, V., 2020. Voľná fáza ropných látok – aktuálny pohľad na identifikáciu a hodnotenie znečistenia v horninovom prostredí. Podzemná voda 26 (2): 1-10.

 

Centrum enviromentálnych služieb s.r.o. - váš partner pre životné prostredie