Prieskumy, monitoring a sanácie znečisteného prostredia

 • podrobný geologický prieskum životného prostredia, hydrogeologický prieskum, atmogeochemické, geochemické a geofyzikálny práce
 • sanácie podzemnej vody, horninového prostredia a pôdy
 • sanácie environmentálnych záťaží
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia skládok a pred/počas/po sanačnom zásahu analýzy rizika znečisteného územia
 • hodnotenie zdravotných a environmentálnych rizík
 • štúdie uskutočniteľnosti sanácie

Hydrogeologická agenda

 • návrhy optimalizácie využitia zdrojov podzemnej vody
 • bilancie zásob podzemnej vody
 • realizácia režimových meraní, hydrodynamických a stopovacích skúšok
 • vypracovanie hydrogeologických štúdií a posudkov
 • odbery vzoriek povrchových a podzemných vôd

Nakladanie s odpadmi

Legislatívne a poradenské činnosti

 • komplexná činnosť týkajúca sa environmentálnej legislatívy
 • obalové a odpadové hospodárstvo
 • podpora pre prípravu na certifikáty kvality a riadenia v oblasti životného prostredia
 • špeciálne environmentálne poradenstvo/činnosti/konzultačná činnosť 
 • environmentálne a prevádzkové audity

Príprava dokumentácie v oblasti ochrany prírody a krajiny

 • migračné štúdie
 • prieskumy druhovej ochrany
 • inventarizácie a spoločenské ohodnotenia biotopov a drevín

Centrum enviromentálnych služieb s.r.o. - váš partner pre životné prostredie