Profil

Tím geológov, hydrogeológov, biotechnológov a právnikov s interdisciplinárnym a komplexným prístupom k akejkoľvek environmentálnej problematike.

Poskytujeme široké spektrum poradensko-konzultačných a legislatívnych služieb v oblasti tvorby a uplatňovania práva životného prostredia.

Zabezpečujeme komplexné alebo čiastkové realizácie rôznych projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia

Vykonávame podrobné geologické prieskumy životného prostredia, hydrogeologické prieskumy, atmogeochemické, geochemické a geofyzikálne práce, sanácie environmentálnych záťaží a monitorovanie geologických faktorov životného prostredia skládok a pred/počas/po sanačnom zásahu.

Hľadáme a vytvárame nové, inovatívne metódy sanácie kontaminovaných lokalít.

Vypracúvame analýzy rizika znečisteného územia, hodnotenie zdravotných a environmentálnych rizík, štúdiu uskutočniteľnosti sanácie.

Zaoberáme sa zberom a prepravou špecifických druhov odpadov – odpady z liekov.

Prevádzkujeme zberné miesta na použité prenosné batérie a akumulátory.


Centrum environmentálnych služieb, s.r.o. - váš partner pre životné prostredie